Tytuł Opublikowano Odsłony
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r 2021-03-18 1042
PO VII WB 261.15.2020 - Usługa ochrony osób i mienia, pomieszczeń, budynków, terenu przyległego do obiektów Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych 2020-12-11 1388
PO VII WB 261.14.2020 - Usługa dzierżawy kserokopiarek dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Katowicach i podległych jej Prokuratur Rejonowych 2020-11-18 1081
PO VII WB 261.11.2020 - ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KATOWICACH ORAZ PODLEGŁYCH JEJ PROKURATUR REJONOWYCH. 2020-10-30 1391
PO VII WB 261.13.2020 - Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania inwestycyjnego: BUDOWA SIEDZIBY PROKURATUR RÓŻNEGO SZCZEBLA W KATOWICACH 2020-10-21 1396
PO VII WB 261.4.2020 - Sukcesywne dostawy papieru w formacie A5, A4 i A3 o różnej gramaturze na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Katowicach i podległych jej jednostek 2020-07-22 1198
PO VII WB 261.6.2020 - usługi ochrony osób i mienia, pomieszczeń, budynków, terenu przyległego do obiektów Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz podległych jej Prokuratur Rejonowych 2020-06-15 1433
Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r. 2020-05-22 1216
PO VII WB 261.1.2020 - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz prokuratorów w stanie spoczynku Prokuratury Okręgowej w Katowicach i podległych jej jednostek oraz członków ich rodzin. 2020-03-30 1220

Podkategorie

 • Zamówienia poniżej 130 000 złotych
 • Zamówienia publiczne - Archiwum
 • Informacja o prowadzeniu postępowań

  INFORMACJA O PROWADZENIU POSTĘPOWAŃ Z ZACHOWANIEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI

  Postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. Zm.) – tzw. postępowania unijne, prowadzone są w systemie elektronicznym.

  1.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.

  2.       System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

  3.       Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.

  W celu prowadzenia komunikacji w postępowaniu wymagane jest posiadanie profilu Wykonawcy. Profil Wykonawcy tworzony jest w Systemie tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już założony profil.

  4.       Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

  5.       Użytkownikom Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług).

  6.       Informacje na temat kodowania i czasu przekazania danych z oferty

  -     Plik oferty załączony przez Wykonawcę w Systemie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

  -     Oznaczenie czasu prawidłowego przekazania pliku oferty do Systemu stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty do Systemu.

  7.       Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych informuje, że System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu dokonania czynności złożenia oferty - podpisania oferty.

  Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym; http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

  Ważne!: W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

  1)     dokumenty w formacie „pdf" należy podpisywać tylko formatem PAdES;

  2)     Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES,

Korzystanie z witryny Prokuratury Okręgowej w Katowicach oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies odwiedź naszą polityke prywatnosci.

Akceptuj pliki cookies z tej witryny.